First Trust Solution

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Home Các bài viết Chứng từ kế toán? trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán?

Chứng từ kế toán là giấy tờ và vật mang tin phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, đã hoàn thành, làm căn cứ để ghi sổ kế toán.

Theo quy định tại điều 17, Luật kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội khóa 11 thì chứng từ kế toán phải có những nội dung chủ yếu sau:

- Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

- Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

- Nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh;

- Số lượng, đơn giá, số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

- Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán;

Ngoài ra, tùy theo từng loại chứng từ có thêm những quy định riêng cần phải tuân thủ.

Mọi chứng từ kế toán dù được lập ở bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp, đều được tập trung về phòng kế toán. Bộ phận kế toán kiểm tra, xác minh tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ làm căn cứ ghi sổ kế toán. Sau đó, chuyển chứng từ lưu trữ trong một thời gian nhất định theo từng loại. Hết hạn lưu trữ, chứng từ sẽ được hủy.

@. Cụ thể, quy trình luân chuyển chứng từ gồm các bước như sau:

- Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán,

- Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký vào chứng từ kế toán hoặc trình giám đốc doanh nghiệp ký duyệt,

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán,

- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

@. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán gồm:

- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán;

- Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu kế toán khác có liên quan;

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.

@. Một số lưu ý:

- Chứng từ kế toán chỉ  lập một lần cho một nghiệp vụ - kinh tế tài chính phát sinh. Nội dung phản ánh trên chứng từ phải đầy đủ, rõ ràng, trung thực với nghiệp vụ tài chính phát sinh.

- Chứng từ phải được lập đủ số liên theo quy định cho từng loại chứng từ. Đối với chứng từ phải lập nhiều liên phải được lập thống nhất cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ, hoặc viết lồng bằng giấy than.

- Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ kí điện tử theo quy định của pháp luật.Ngoài ra, chữ ký kế toán của từng chức danh cần phải tuân theo những quy định cụ thể cho từng trường hợp.

- Trong quá trình kiểm tra chứng từ, nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện, đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để có hướng xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chỉ những chứng từ đã được kiểm tra và hoàn chỉnh mới đủ căn cứ để thực hiện ghi sổ...


Nguồn: ketoanthucte.com


 
Trang chủ >