First Trust Solution

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Home
Phần mềm kế toán FTS Accounting quản lý kho: xuất kho.

5. Chứng từ xuất kho

Màn hình này dùng chung cho việc xuất nguyên vật liệu cho sản xuất hoặc xuất sản phẩm, hàng hóa không có thuế GTGT.

Trường hợp 1: Bạn không dùng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất

 alt

Một chứng từ có thể có nhiều dòng mặt hàng, có thể thêm, xóa các dòng mặt hàng bằng cách Nhấn chuột phải lên phần lưới dữ liệu ở phía dưới để hiện lên các thực đơn thao tác.

Các mục chính khi cập nhật:

- Đối tượng: Có thể là các phòng ban phân xưởng nhận hàng, hoặc là các đối tượng mua hàng tùy theo yêu cầu theo dõi.

Định khoản:

- Tài khoản có (tài khoản kho): Tự động lấy từ tài khoản giá vốn của vật tư hàng hóa khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa (152,153,155,156).

- Tài khoản nợ: Tùy vào mục đích xuất kho:

 

- Tài khoản nợ: Tùy vào mục đích xuất kho:

- Xuất cho sản xuất (621, 627, 154)

- Xuất sử dụng văn phòng (641, 642)

- Xuất cho khách hàng (131), thông thường kèm theo các chứng từ công nợ.

Một số nghiệp vụ:

- Đơn vị tính phụ: Trong trường hợp theo dõi thêm đơn vị tính phụ, sẽ có mục để nhập số lượng theo đơn vị tính phụ.

- Giá vốn: Được xác định theo một trong các phương pháp trong phần xác định giá vốn hàng tồn kho.

Chú ý: 

- Số chứng từ khi cập nhật mới được đặt ngầm là YYYY, khi lưu phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ tự nhảy số chứng từ tiếp theo trong hệ thống. Bạn cũng có thể gõ vào số chứng từ nếu không muốn hệ thống từ nhảy số chứng từ tiếp theo.

Trường hợp 2: Bạn sử dụng định mức nguyên liệu trong sản xuất (Cách nhập định mức nguyên vật liệu xem trong phần kế toán tính giá thành) màn hình sẽ như sau:

alt

Các trường dữ liệu nhập giống như màn hình xuất kho khi không dùng định mức nguyên vật liệu nhưng không cần nhập từng dòng nguyên vật liệu. Bạn chỉ cần nhập mã công việc tại và số lượng sản xuất tại sau đó ấn phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ tự động tính toán các vật liệu cần thiết với số lượng tương ứng. Bạn có thể xuất nguyên vật liệu cho nhiều công việc trên cùng 1 phiếu xuất kho này bằng cách tiếp tục chọn mã công việc và số lượng tương ứng.

Bạn có thể download phần mềm kế toán FTS Accounting phiên bản miễn phí, các tài liệu về phần mềm kế toán FTS Accounting và các tài liệu về FTS và các sản phẩm của FTS tại đây.

 
Trang chủ >