First Trust Solution

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Home

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán  FTS Accounting

Nhằm giúp khách hàng tìm hiểu, sử dụng và đánh giá phần mềm kế toán FTS Accounting, FTS đã xây dựng và phát hành bộ tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán FTS Accounting" và các bài tập giúp bạn thực hành trong quá trình học tập và tìm hiểu về phần mềm.

Tài liệu mô tả đầy đủ các chức năng của phần mềm, giải thích nguyên tắc vận hành, đối tượng áp dụng và hướng dẫn chi tiết các thao tác để thực hiện các chức năng này.

Trong quá trình chuyển giao sản phẩm, các cán bộ tư vấn của FTS đã làm tốt nhất để hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng phần mềm

Với bộ tài liệu này, FTS mong muốn xây dựng một công cụ giúp các khách hàng hiện tại của FTS có thể tìm hiểu sâu hơn các tính năng và cách vận hành để sử dụng sản phẩm của FTS một cách hiệu quả hơn, khai thác sâu hơn các chức năng để phục vụ tốt nhất cho công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Tài liệu này cũng giúp các doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu và đánh giá sản phẩm FTS Accounting trong quá trình lựa chọn một phần mềm kế toán phù hợp với công ty mình.

Những người đang có mong muốn học và tìm hiểu về phần mềm kế toán cũng có thể tìm thấy ở bộ tài liệu này các thông tin hữu ích.

Bộ tài liệu bao gồm:

  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán FTS Accounting
  • Tài liệu học sản phẩm theo quy trình nghiệp vụ.
  • Bài tập thực hành.

 

 
Trang chủ >